Generelle vilkår

Her kan du lese våre generelle vilkår og betingelser.

 

  1. PERSONOPPLYSNINGER

21.1
Leverandøren kan behandle personopplysninger for Kundens regning Kundens regning innenfor rammene for Leverandørens levering til Kunden. Ved slik behandling er Kunden behandlingsansvarlig for personopplysningene og Leverandøren er databehandler. Partene forplikter seg til å alltid behandle personopplysningene i henhold til forordning (EU) 2016/679 ("GDPR") og personopplysningsloven.

 

21.2
Leverandøren skal bare behandle personopplysningene i samsvar med Kundens dokumenterte instruksjoner, som kan finnes på Leverandørens nettsted, og behandlingen skal alltid begrenses til det som er nødvendig for at Leverandøren skal kunne fullføre sine forpliktelser i henhold til Avtalen. Leverandøren skal iverksette egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte de personopplysningene som behandles for Kundens regning. Leverandøren skal umiddelbart informere Kunden dersom Leverandøren vurderer at Kundens instruksjon strider mot gjeldende lov om personvern. Kunden forplikter seg til å ikke overføre sensitive personopplysninger til Leverandøren med mindre partene har inngått særskilt avtale om dette.

 

21.3
Leverandøren kan ansette tredjepart som bistand for behandling av personopplysningene, under forutsetning av at Kunden informeres om slik ansettelse og ikke fremsetter skriftlig innsigelse innen 10 dager deretter. Slik informasjon kan formidles på en slik måte som Leverandøren vurderer som hensiktsmessig, for eksempel ved at Leverandøren oppdaterer listen over bistand på nettstedet sitt. Dersom Kunden har innsigelser, skal Leverandøren avstå fra å hyre bistand. Dersom Kunden ikke har rimelig grunn for innsigelsen, har Leverandøren etter eget valg rett til (i) kompensasjon for kostnader som er oppstått for Leverandøren som følge av innsigelsen, eller (ii) oppsigelse av avtalen med 45 dagers varsel. Leverandøren skal informere Kunden om (i) eller (ii) skal praktiseres, senest 40 dager etter mottakelse av innsigelsen. Leverandøren skal føre en liste over ansatt bistand, som kan finnes på Leverandørens nettsted. For å unngå tvil utgjør MYBW Office Management Gruppen Holding datterselskaper ikke bistand, men separate databehandlere som kan dele personopplysningene med hverandre innenfor rammen av Avtalen.

 

21.4
Leverandøren skal inngå avtale om behandling av personopplysninger med ansatt bistand. Forpliktelser skal pålegges bistanden minst tilsvarende det som pålegges Leverandøren i dette punkt 12.

 

21.5
Leverandøren kan overføre personopplysningene utenfor EU/EØS eller hyre bistand for behandling av personopplysningene utenfor EU/EØS kun hvis det finnes et juridisk grunnlag for en slik overføring. På Kundens oppfordring skal Leverandøren fremlegge dokumentasjon som viser det gjeldende juridiske grunnlaget for overføringen.

 

21.6
Leverandøren skal, gjennom tekniske og organisatoriske tiltak, hjelpe kunden med å fullføre kundens forpliktelser i å sikre at de registrerte kan utøve sine rettigheter i henhold til gjeldende lov om personvern. Leverandøren skal videre bistå kunden når det gjelder kundens forpliktelser i henhold til artiklene 32-36 i GDPR.

 

21.7
Etter anmodning fra Kunden skal Leverandøren gi Kunden all nødvendig informasjon for å vise at Leverandøren oppfyller sine forpliktelser i henhold til gjeldende lov om personvern og dette punkt 12. Dersom Kunden til tross for slik informasjon har rimelig grunn til å mistenke at Leverandøren ikke oppfyller sine forpliktelser under gjeldende lov om personvern eller dette punkt 12, har Kunden rett til å iverksette nærmere undersøkelser av Leverandørens behandling av personopplysninger i henhold til dette punkt 12 samt annen relevant informasjon og dokumentasjon. Kunden skal gi Leverandøren skriftlig beskjed om slik undersøkelse senest innen 30 dager i forkant. Kunden står for samtlige kostnader i forbindelse med en slik undersøkelse.

 

21.8
Dersom en tilsynsmyndighet utfører en undersøkelse av Leverandøren som kan innbefatte behandlingen av personopplysninger under Avtalen skal Leverandøren gi Kunden beskjed om dette snarest.

 

21.9
Leverandøren skal sikre at de personene som behandler personopplysningene under Avtalen omfattes av lovfestet taushetsplikt eller har forpliktet seg til å overholde konfidensialitet.

 

21.10
Kunden bærer samtlige kostnader for endringer av eller tillegg til instruksjonene som gjelder behandlingen av personopplysninger. Leverandøren har videre rett til kompensasjon for de tiltak som vedtas på oppdrag fra Kunden eller for Kundens regning.

 

21.11
Hver part har rett til å begjære reforhandling av dette punkt 12 ved endring av gjeldende lov om personvern eller tolkningen av gjeldende lov om personvern, som påvirker behandlingen av personopplysninger i henhold til Avtalen. Ingen av partene har rett til å si opp Avtalen kun på grunn av at retten til reforhandling er påberopt eller at reforhandlinger er innledet.

 

21.12
Ved opphør av Avtalen skal Leverandøren, etter skriftlig forespørsel fra Kunden, gi personopplysningene tilbake til Kunden. Leverandøren skal slette personopplysningene tidligst 30 dager og senest 60 dager etter avtalens opphør.